23 Ιουλίου 2015

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ...


Πολλά ακούμε και πολλά διαβάζουμε σαν '' προτάσεις '' διαφόρων στελεχών, νέων (ιδίως) κομμάτων και σχηματισμών, τα οποία σε μεγάλο βαθμό δεν έχουν μεγάλη σχέση με την πραγματικότητα. Πολλές φορές μάλιστα την διαστρεβλώνουν, σε σημείο που σε κάνει να αναρωτιέσαι για ποιο λόγο γίνεται.

Για αυτό και εμείς είπαμε να ξεκινήσουμε μια προσπάθεια να βάλουμε μια σειρά, ευελπιστώντας να τους βοηθήσουμε και να εμπλουτίσουμε την θεματολογία τους. Σήμερα θα ξεκινήσουμε με ένα θέμα που παίζει πολύ και από πολλούς. Το πλαίσιο των Δημοσίων Προμηθειών.

Με τον Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120 Α) έχει συγκροτηθεί το «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων  (ΕΣΗΔΗΣ), το οποίο χρησιμοποιείται υποχρεωτικά για συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών κατά την έννοια των προεδρικών διαταγμάτων 59/2007 (Α’ 63) και 60/2007 (Α’ 64) (Οδηγίες 2004/17/ΕΚ ΚΑΙ 2004/18/ΕΚ αντίστοιχα), με προϋπολογισμό ανώτερο των 60.000 €, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), λειτουργεί από 1-7-2013 στην ιστοσελίδα www.promitheus.gov.gr. και επιτρέπει με ηλεκτρονικό τρόπο την υποβολή αιτημάτων και την έγκριση τους, τον προγραμματισμό, τη διαδικασία προκήρυξης, υποβολής προσφορών και ενστάσεων, αξιολόγησης, ανάθεσης, σύναψης και εκτέλεσης όλων των Δημοσίων Συμβάσεων.
 
Η διενέργεια διαγωνισμών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ έχει ήδη ξεκινήσει από 1.7.2013 για τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου, ως Κεντρική Αρχή Προμηθειών, ως προς τις προμήθειες αγαθών οι οποίες εντάσσονται στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών.
 
Από 1.1.2014 διενεργούνται και για την Κεντρική Διοίκηση (Προεδρία της Δημοκρατίας, Υπουργεία, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και Ανεξάρτητες Αρχές) ως προς τα αγαθά & τις υπηρεσίες.
 
Από 1.4.2014 διενεργούνται υποχρεωτικά διαγωνισμοί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για αγαθά και υπηρεσίες από:

  • Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου
  • Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου που ελέγχονται και χρηματοδοτούνται κυρίως από την Κεντρική Διοίκηση (δηλ. από την Προεδρία της Δημοκρατίας, Υπουργεία, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Ανεξάρτητες Αρχές) εκτός ΟΤΑ και ΟΚΑ
  • Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α’ και β’ βαθμού (Δήμοι και Περιφέρειες),
  • Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ), (Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και Νοσοκομεία).
Συμπληρωματικό του ΕΣΗΔΗΣ είναι και το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων  (ΚΗΜΔΗΣ) το οποίο αποτελεί πληροφοριακό σύστημα καταχώρισης δεδομένων από τις αναθέτουσες αρχές και δημόσιους φορείς με σκοπό τη συλλογή, επεξεργασία και δημοσίευση στοιχείων που αφορούν τις δημόσιες συμβάσεις στο σύνολο τους, ήτοι δημόσιες προμήθειες, υπηρεσίες και έργα προϋπολογισθείσας αξίας 1.000€ και άνω, άνευ ΦΠΑ.

Ειδικά για το χώρο της Υγείας, από το 2007 με τον Ν. 3580/2007 έχει συγκροτηθεί η Επιτροπή Προμηθειών Υγείας (Ε.Π.Υ.), η οποία είναι μια αυτοτελής υπηρεσία με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, υπαγόμενη απευθείας στον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Η Ε.Π.Υ. έχει την ευθύνη του στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού του συστήματος προμηθειών στον Τομέα της Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για όλα τις μονάδες υγείας, νοσοκομεία, κλπ.